سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی دفتر شماره ۲۶۴۵ سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

قرارداد طراحی نقشه

مالک گرامی این فرم از حیث اعتبار قانونی عقد فیمابین محسوب می شود و تابع ماده دهم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بوده و بین شما به عنوان صاحبکار و دفتر مهندسی ۲۶۴۵ استان اصفهان (مسئول دفتر مهندس یاسر میثمی) به عنوان طراح جهت طراحی ملک با مشخصات ذیل منعقد می گردد برای طرفین لازم الاجراست و در صورت امضای قرارداد کاغذی این قرارداد باطل و قرارداد جدید ملاک عمل خواهد بود

جهت پرداخت می توانید از طریق کارت به شماره 6037997525920303 بانک ملی به نام یاسر میثمی یا از طریق دکمه زیر پرداخت نمایید-حد اقل مبلق پیش پرداخت برای طراحی نما ده میلیون تومان و برای طراحی کامل پانزده میلیون تومان است