قبل از ورود ساختمان به مرحله اجرا لازم است که کارفرما و مهندس طراح و مجری درک صحیحی از وضعیت پارتیشن بندی چیدمان نقشه مورد نظر داشته باشند زیرا در بسیاری از ساختمان ها متاسفانه بعد از اجرای پارتیشن بندی کارفرما یا معمار به این نتیجه می رسد که نقشه اجرا شده با آنچه مد نظر آنها بوده تفاوت دارد

با ارائه پلان سه بعدی به کارفرما و مجری می توان مطمئن شد که تناسبات فضاها و چیدمان نقشه پس از اجرا با آنچه مورد نظر کارفرما بوده مطابقت می کند

پلان سه بعدی نه تنها به کارفرما جهت درک بهتر نقشه کمک می کند بلکه حتی می تواند به یک مهندس طراح باتجربه نیز درک بهتری از طرح خود بدهد تا طرح متکامل تری ارائه دهد

پلان سه بعدی نه تنها به کارفرما جهت درک بهتر نقشه کمک می کند بلکه حتی می تواند به یک مهندس طراح باتجربه نیز درک بهتری از طرح خود بدهد تا طرح متکامل تری ارائه دهد

قبل از ورود ساختمان به مرحله اجرا لازم است که کارفرما و مهندس طراح و مجری درک صحیحی از وضعیت پارتیشن بندی چیدمان نقشه مورد نظر داشته باشند زیرا در بسیاری از ساختمان ها متاسفانه بعد از اجرای پارتیشن بندی کارفرما یا معمار به این نتیجه می رسد که نقشه اجرا شده با آنچه مد نظر آنها بوده تفاوت دارد